۱۳۹۲ مرداد ۱۶, چهارشنبه

آنارشیست ها به تدریج وارد صحنه ی سیاسی ایران می شوند


همانطور که رفیق آنارشیستی به درستی می گوید" آنارشیست ها  به تدریج وارد صحنه ی سیاسی ایران می شوند" اما فراتر از این واقعیت , در این شرایط سیاسی خاص حاکم بر جامعه ایران , این چگونه وارد شدن به عرصه سیاسی ایران را به نوعی می طلبد که سرنوشت سیاسی و آینده ایران را نیز به شکلی رقم بزند که دیگر پاشنه  تحولات در ایران بر همین منوال نچرخد . 
آنارشیستهای ایران و جامعه ایران, در یک برهه خاص تاریخی قرار گرفته اند که چگونه گذر از آن برهه تاریخی می تواند ما را به  سرنوشتی مشابه به وضعیت حال دیگر گروه های سیاسی دچار کند یا اینکه در وضعیت دیگری قرار بگیریم در صورتی که برای عملگرایی خود و اقدام مستقیم آنارشیستی روش مشخصی را در مبارزه درپیش بگیریم بنابراین به قولی تا خاکسترنگردیم انرژی تازه ای تولید نمی گردد .از خاکسترعملگرایان آرمان تولید می گردد.آرمانی که می تواند توازن قوا را به نفع مردم بر هم بزند. برای تبلیغ یک اندیشه باید به خود اندیشه تبدیل شد . نباید فراموش کرد که هر ذره ای که با سرعت نور حرکت کند می تواند  به انرژی تبدیل شود.
هرگز نباید هراسید از فنا و نابودی که تاریخ نشان داده است نیروهایی که در مبارزه صداقت و عمل انقلابی را تواما داشته اند تازه پس از نابودی ظاهری در جامعه باز تکثیر می گردند و عملگرایان , تازه در نیستی , به هستی تبدیل می گردند. باید با عملگرایی آنارشیستی , تبدیل به آرمان ملتی شویم که راه خلاص شدن از حاکمیت نکبت بار جمهوری اسلامی  در مبارزه ای بی ایمان برای رهایی متبلور می گردد.


ما نیز می بایست یا مانند دیگر جریانات سیاسی همچنان منتظر بمانیم تا یا خود رژیم دچار فروپاشی خود به خودی شود یا توسط غرب سرنگون گردد یا حادثه ای در جامعه رخ دهد  تا رژیم سیاسی را با خاک یکی کند تا سپس بگوئیم ما نیزهستیم و همراه با مردم بر ویرانه های جمهوری اسلامی جامعه ای نو بنیان بنا خواهیم نهاد اما نباید فراموش کرد که جامعه ایران برای فرداهایش پاسخ های بسیاری دارد و نیاز به واسطه ها ندارد ولی برای امروزش به دنبال پاسخی می گردد تا بتواند دوباره قدرت جمعی خود را باور کند و بر ترس حاکم بر جامعه غلبه کند.